Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtnemer: Avri-Patenten gevestigd te Badhoevedorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60477776.
 2. Opdrachtgever: Rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft afgesloten of aan Opdrachtnemer offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Website: avri-patenten.nl
 4. Bestelling: Een verzoek om goederen te leveren die aangegeven zijn op de website.
 5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever volgens welke Opdrachtnemer de Opdracht zal uitvoeren.
  Algemene voorwaarden: Het huidig document

Artikel 2: Offerte en Overeenkomst

 1. Indien de Bestelling via de Website is gedaan geeft de Opdrachtgever aan de voorwaarden te hebben gelezen, erkent en aanvaart.
 2. Een offerte is vrijblijvend, geldig tot 30 dagen na verzending door Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Op de Overeenkomst zijn ten allen tijden deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Voorwaarden of bepalingen gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor de Opdrachtnemer alleen bindend en voor zo ver deze door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard

Artikel 3: Duur en omschrijving garantie

 1. De garantie geldt alleen als Opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan.
 2. De Opdrachtnemer staat voor onderstaande periodes in voor de kwaliteit van de geleverde veren:
  1. Model HD en HDC – 10 Jaar
  2. Model Ranger en Alumatilt – 5 Jaar vanuit de fabrikant
  3. Torso – 10 Jaar vanuit de fabrikant
 3. De garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar.
 4. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
  1. Opgeven van incorrecte maten of gewichten
  2. Onoordeelkundig gebruik
  3. Onjuist uitgevoerde onderhoud
  4. Wijziging of reparatie door derde
  5. Het niet aanschaffen van stuitblokken bij veren
  6. Overmacht

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever aanvaardt elektronische facturatie door de Opdrachtnemer.
 3. Alle prijzen op de offertes en andere documentatie van de Opdrachtnemer zijn voorbehouden van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 4. De verschuldigde kosten worden worden direct in rekening gebracht en dienen binnen een termijn van 14 dagen te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Levering

 1. Levertijd in overleg
 2. De bestelling kan geleverd worden of kan worden opgehaald bij de fabriek van de Opdrachtnemer.

Artikel 6: Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Nederlands recht.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is een salvatorische clausule van toepassing.